Unchanging Sincerity (Self-Respect Self-Reliance Self-Control)

School Guide

School Song

under construction
under construction

Reading for Our School Song


KUMONAGARU TAIHONO NEO
MINNAMINI KOKO MAKIGAMINE
MIDORIMOETARI WAKAKI HOKORITO
SHIOMITSURU SETONO UCHIUMI
HINGASHINI KOKO MAKIGAMINE
WARERA TSUDOHERI ATSUKI NEGAHINI

HITABURUNI FUMIYOMI KIWAME
TAYUMUNAKU OMOHI KAERIMI
AKAKU HOGARANI KITAHE MUTSUBERU

KONO OKANI BUNKA HANASAKI
KONO OKANI KOSEI MINORAN
HARUKANARI WARERAGA NOZOMI

HIKARIARI WARERAGA YUKUTE

IZA SOZONO MAYUTAKAKU
IZA TOKOWANO INOCHINI IKIMU
WARERAGA UENI HIKARIYO SOSOGE

pagetop